Automatisk diskretionär finanspolitik – ADF

Analys

Publikationsnummer
2013:58
Publiceringsdatum
2013-12-09

Analysen visar att de offentliga finanserna stärks automatiskt över tid utan att några särskilda beslut behöver fattas. Den årliga förstärkningen beror framför allt på reglerna för uppräkningen av de statliga anslagen. Effekten uppgår till 0,5 procent av BNP årligen, vilket motsvarar närmare 20 miljarder kronor.

För att effekten skall realiseras krävs emellertid att den uppskattade trendmässiga BNP-tillväxten nås. Om BNP växer långsammare blir effekten mindre eller uteblir. Försiktighetsskäl talar således för att man inte ska ”räkna hem” ADF-effekten som ett årligt tillkommande budgetutrymme. Den beräknade ADF-effekten skall i stället ses som en förklaring till de prognostiserade överskotten längre bort i prognoshorisonten, inget annat.
I jämförelse med den beräkning som ESV redovisade 2011 är uppskattningen nu något högre.