Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2011

Rapport

Publikationsnummer
2012:21
Publiceringsdatum
2012-03-15

Ekonomistyrningsverket (ESV) överlämnar årligen underlag till årsredovisning för staten till regeringen i enlighet med 27§ förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. Enligt 3§ förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten ska underlaget avse sex olika delar där denna rapport innehåller tre: En uppföljning av utgiftstaket, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt av statens lånebehov och en redovisning av bemyndiganden.

Utfallet redovisas per utgiftsområde, anslag, inkomsttyp och inkomsttitel. Analysen jämför utfallet dels med statens budget, dels med föregående år.

Kontakt