Särredovisning av tjänsteexport

Rapport

Publikationsnummer
2012:29
Publiceringsdatum
2012-05-30

ESV har av regeringen fått i uppdrag att säkerställa att krav på särredovisning finns för intäkter av tjänsteexport från statliga myndigheter i myndigheternas årsredovisningar. I samband med uppdraget har ESV även övervägt om begreppet tjänstexport kan förtydligas.

ESV har för avsikt att komplettera föreskrifterna till 7 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag med följande innebörd:  "Myndigheten ska i noten särredovisa avgiftsintäkter från tjänsteexport. Kravet på särredovisning gäller oavsett om tjänsteexporten bedrivs med stöd av 4 § avgiftsförordningen eller ett särskilt bemyndigande och oavsett vilket ekonomiskt mål som gäller för tjänsteexporten." Ändring av föreskrifterna genomförs i ESV:s regelgivningsprocess under hösten 2012 och träder i kraft den 1 januari 2013.

ESV har även övervägt hur begreppet tjänstexport kan avgränsas, men lämnar inga förslag om detta i rapporten.