Samarbete om risker i verksamheten

Handledning

Publikationsnummer
2012:17
Publiceringsdatum
2012-02-29

Att inleda samarbete är ett krav enligt förordningen om intern styrning och kontroll när en åtgärd kan vidtas av en annan myndighet än den som har risken i sin verksamhet. Bestämmelser om samarbete återfinns även i myndighetsförordningen för att ta tillvara de fördelar som kan vinnas för staten som helhet och i förvaltningslagen för att lämna varandra hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Bestämmelser om samarbete kan även finnas i myndigheternas instruktioner.

De riktlinjer som presenteras med denna handledning har till syfte att ge stöd vid tillämpningen av ESV:s föreskrifter och allmänna råd om samarbete för att hantera risker i verksamheten.

Rättelser

I och med ändringar i förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll, samt i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, har ESV gjort förändringar i sina föreskrifter och allmänna råd till förordningarna. Förändringarna gäller från den 1 januari 2019.

De genomförda förändringarna medför att delar av handledningen Samarbete om risker i verksamheten, inte återspeglar den nu gällande regleringen. I rättelsebladet beskrivs aktuella rättelser.

Kontakt

Senast uppdaterad: