Resultatindikatorer

Rapport

Publikationsnummer
2012:41
Publiceringsdatum
2012-11-21

ESV fick i regleringsbrevet för 2012 i uppdrag att beskriva och analysera hur resultatindikatorer eller andra bedömningsgrunder kan användas för att följa upp regeringens politik inom olika områden.

ESV:s slutsats är att resultatindikatorer är ett viktigt komplement för resultatinformation i budgetarbetet. Indikatorer behövs för att kunna göra bedömningar, ytterst av resultat, i förhållande till mål och anslag. Med indikatorer kan både prestationer och effekter följas upp och analyseras. En uppföljning som är viktig för resultatanalysen i budgetprocessens bedömningar.