Om internrevisionen

Rapport

Publikationsnummer
2012:48
Publiceringsdatum
2013-01-21

Beställ

Pris: 0 kr

Internrevisionen är en del av den ekonomiska styrningen i statsförvaltningen och omfattas av det förvaltningspolitiska målet. Internrevisionens organisering, uppgifter och profession ska därmed tolkas och förstås inom denna ram. Uppgiften att utveckla och förvalta samt samordna den statliga internrevisionen har sin givna plats inom ramen för ESV:s allmänna uppgifter att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet.

Mot bakgrund av den översyn som genomförts lämnar ESV tre förslag i syfte att stärka internrevisionen i staten:

1. För att internrevisionen i staten ska kunna bli mer effektiv föreslår ESV att regeringen beslutar om en ny internrevisionsförordning som står mer i överensstämmelse med myndighetsförordningen (2007:515). ESV anser att den nuvarande internrevisionsförordningen inte är tillräckligt precis för att motsvara behovet av tydlig reglering av bland annat internrevisionens organisering, internrevisionens uppdragsgivare och internrevisionens uppgifter och föreslår därför att en ny förordning för internrevision utarbetas. I den nya förordningen bör ett förtydligande och precisering göras av:

  • vilken verksamhet som ska omfattas av internrevision,
  • vem som är internrevisionens uppdragsgivare samt
  • vad som är internrevisionens uppgift.

2. ESV föreslår att ESV:s uppdrag i instruktionen om att varje år till regeringen lämna en redovisning över den statliga internrevisionen tas bort och att den årliga rapporten därmed avvecklas.

3. ESV föreslår därför att regeringen preciserar de generella och specifika kriterier och eventuella andra motiv som ligger till grund för beslut om att myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen.