Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – Operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerrak

Rapport

Publikationsnummer
2012:11
Publiceringsdatum
2012-04-03

ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med så kallat delat förvaltningsansvar. För programmen med svensk förvaltning inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) lämnade ESV årliga rapporter med yttranden till EU-kommissionen i slutet av december 2011.

I de årliga rapporterna och i våra yttranden gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd. De utgifter som bedömts i de årliga rapporter som nu publiceras, har under 2010 redovisats av Tillväxtverket, Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten till EU-kommissionen.

Nästa årliga revisionsrapporter kommer att rapporteras till EU-kommissionen i december 2012.

Kontakt