Europeiska garantifonden (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Rapport

Publikationsnummer
2012:15
Publiceringsdatum
2012-04-11

ESV avger i rollen som attesterande organ för de svenska programmen inom Europeiska garantifonden (EGFJ) och Europeiska landsbygdsutvecklingsfonden (EJFLU), en årlig revisionsrapport med yttrande som bedömer hur väl förvaltningssystemen har fungerat.

Den årliga revisionsrapporten är en del i EU-kommissionens avslut av varje räkenskapsår. I den årliga rapporten och i våra yttranden gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd.

Rapporten lämnades i slutet av januari 2012 till EU kommissionen och bedömer förvaltningen under perioden 16 oktober 2010 till 15 oktober 2011.

En kompletterande granskning har genomförts under februari till mars 2012. Resultatet av denna rapporterades till Europeiska kommissionen i slutet av mars, därmed har tidigare yttranden ersatts och årsrapporten kompletterats.

Den årliga rapporten består av dokumenten:

  • Årsrapport
  • Intyg för EJFLU
  • Intyg för EGFJ
  • Yttrande
  • Revisors rapport

Tillhörande bilagor finns att tillgå hos ESV.

Nästa årliga revisionsrapport kommer att rapporteras till EU-kommissionen i slutet av januari 2013.

Kontakt