Europeiska fiskerifonden (EFF) Operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007–2013

Rapport

Publikationsnummer
2012:7
Publiceringsdatum
2012-04-02

ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med så kallat delat förvaltningsansvar. För det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 inom Europeiska fiskerifonden (EFF), lämnade ESV en årlig rapport med yttrande till EU-kommissionen i slutet av december 2011.

I den årliga rapporten och i vårt yttrande gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd. De utgifter som bedömts i de årliga rapporter som nu publiceras, har under 2010 redovisats av Fiskeriverket till EU-kommissionen. Ansvaret för förvaltningen övergick i juli 2011 till Statens jordbruksverk.

Nästa årliga revisionsrapport kommer att rapporteras till EU-kommissionen i december 2012.