Ansvaret för intern styrning och kontroll Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2012:46
Publiceringsdatum
2012-12-21

Denna handledning tar upp myndighetsledningens ansvar att säkerställa och bedöma intern styrning och kontroll, såsom detta beskrivs i myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Ledningen kan säkerställa att styrningen och kontrollen är betryggande med ett flertal olika aktiviteter. Först och främst ska de tydligt delegera ansvar och befogenheter till chefer och medarbetare för verksamheten enligt budget och plan. Då finns det också någon att ha kontroll över. Därefter ska de upprätta regler och rutiner för verksamheten. De ska även upprätta en ändamålsenlig arbetsfördelning inom myndighetens organisation i stab och linje.

Intern styrning och kontroll kan också säkerställas med den riskhantering ni gör på myndigheten. Att ledningen informerar alla medarbetare om riskerna och hur de ska hanteras har en särskild betydelse. Slutligen ska ledningen följa upp och bedöma om arbetet ovan fungerar. Till sitt stöd har vissa myndigheter då internrevision.

Handledningarna Ansvaret för intern styrning och kontroll (2012:46) och Att hantera verksamhetsrisker (2012:47) ersätter den tidigare handledningen Intern styrning och kontroll (2009:38).

Rättelser

I och med ändringar i förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll, samt i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, har ESV gjort förändringar i sina föreskrifter och allmänna råd till förordningarna. Förändringarna gäller från den 1 januari 2019.

De genomförda förändringarna medför att delar av handledningen Ansvaret för intern styrning och kontroll, inte återspeglar den nu gällande regleringen. I rättelsebladet beskrivs aktuella rättelser.

Kontakt