Utveckling av finansräkenskaper vid ESV Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDP-rapportering

Rapport

Publikationsnummer
2011:26
Publiceringsdatum
2011-06-01

Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna som är ett statistiskt system som beskriver samhällsekonomin enligt internationella regler. EDP är ett förfarande inom Europeiska unionen för att säkerställa kvalitet i den finansiella rapporteringen för länderna i EU, kopplat till redovisning av offentliga underskott. Som ett led i förbättringen av EDP-rapporteringen i Sverige har regeringen uppdragit åt ESV att utveckla en fullständig balansräkning anpassad till finansräkenskapernas behov.

I denna rapport redovisar ESV läget i utvecklingsarbetet samt planerade regelförändringar och andra åtgärder för att klara detta uppdrag. ESV redovisar även alternativa it-systemlösningar för arbetet med finansräkenskaper och beräknar kostnaderna för utvecklingsarbetet. Rapporten har lämnats i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2011.