Utfallet på statens budget 2010

Rapport

Publikationsnummer
2011:13
Publiceringsdatum
2011-03-15

ESV sammanställer varje år rapporten Utfallet på statens budget. Utfallet ingår i regeringens årliga skrivelse till riksdagen Årsredovisning för staten. Utfallet bygger på myndigheternas inrapportering av utfall i statens informationssystem hermes och på riksdagens beslut om statens budget. Myndigheterna avslutar sin redoivsning i februari efter räkenskapsåret. ESV lämnade det slutliga utfallet till regeringen den 15 mars.

Utfallet innehåller bland annat redovisning av utfall per utgiftsområde och anslag, redoisning av utfall per inkomsttyp och inkomsttitel, jämförelse mellan statens budget och utfallet, jämförelse med föregående år samt analys och kommentarer.

Kontakt