Underlag till årsredovisning för staten 2010

Rapport

Publikationsnummer
2011:12
Publiceringsdatum
2011-03-15

Underlag till årsredovisning för staten 2010. Regeringen lämnar varje år en årsredovisning för statens hela verksamhet till riksdagen. ESV tar fram ett underlag till årsredovisning för staten. Underlaget består av en konsoliderad resultaträkning och balansräkning samt finansieringsanalys för alla statliga myndigheter.

Underlaget innehåller även information om Sveriges avgifter till och bidrag från EU och hur medlen från EU använts, beskrivningar av den ekonomiska utvecklingen under en femårsperiod för bl.a. statsskulden och transfereringar, statistikuppgifter samt kompletterande analys och tilläggsinformation.

Kontakt