Transfereringar

Handledning

Publikationsnummer
2011:23
Publiceringsdatum
2011-07-07

När staten utbetalar transfereringar handlar det oftast om utbetalningar från statens budget, men det kan också förekomma att staten lämnar bidrag som är finansierade på andra sätt. Gemensamt för transfereringar är att staten inte får en motprestation av motsvarande värde tillbaka.

Syftet med handledningen är att utifrån gällande regler och god redovisningssed ge råd om hur transfereringar ska hanteras i redovisningen och att stödja myndigheterna vid exempelvis gränsdragningen mellan att redovisa en ekonomisk händelse som transferering eller driftkostnad. Handledningen är en omarbetning av publikationen Transfereringar (ESV 1999:24).

Konteringsexempel

Konteringsexemplet till avsnitt 3.9 i handledningen är inte fullständigt. Titta i stället på konteringsexempel för återkrav och återbetalning av bidrag som finns under Frågor och svar på Fråga ESV. Konteringsexemplen är samlade under två olika rubriker beroende på om myndigheten har lämnat eller tagit emot ett bidrag:

  • Hur ska återkrav och återbetalningar av bidrag redovisas hos en myndighet som har lämnat bidrag?
  • Hur ska återkrav och återbetalningar av bidrag redovisas hos en myndighet som har tagit emot ett inomstatligt bidrag?