Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport

Publikationsnummer
2011:31
Publiceringsdatum
2011-06-17

Tidsserier för Årsredovisning för staten grundas på de årsredovisningar som publicerats varje år sedan Årsredovisning för staten 1993/94.

Tidsserien presenteras i löpande priser. Redovisningen görs enligt bokföringsmässiga principer som i så stor utsträckning som möjligt har hållits konstanta över tiden. Tidsserier presenteras i tabeller med uppgifter från resultat- och balansräkningar samt i diagram med bland annat årets över/underskott, inkomster, kostnader, nettoförmögenhet, statsskuld samt transfereringar totalt och uppdelat på socialförsäkringar, arbetsmarknad, bistånd och studiestöd.