Sidas arbete med intern styrning och kontroll

Rapport

Publikationsnummer
2011:16
Publiceringsdatum
2011-04-01

Regeringen beslutade den 26 november 2009 att ge Ekonomistyrningsverket i uppdrag att identifiera brister i Sidas interna styrningoch kontroll. Uppdraget består av två delar varav den första rapporterades till regeringen den 15 april 2010. Den andra delen, som denna rapport avser, innebär att Ekonomistyrningsverket ska redovisa genomförandet av Sidas åtgärder för att förbättra den interna styrningen och kontrollen och även bistå med stöd i genomförandet.

Rapporten tar upp tre områden som Sida bör fokusera på:

  1. Det första är att myndighetesledningen bör ta fram ett tydligt ramverk som visar hur ledningen ser på intern styrning och kontroll.
  2. Det andra är att uppföljning av linjechefers ansvar för verksamheten förstärks.
  3. Det tredje området är att Sida arbetar mer med löpande kommunikation och förankring då utvecklings- och omställningarbetet till stor del har ett top-down perspektiv.