Redovisning mot anslag med hjälp av internredovisning

Handledning

Publikationsnummer
2011:19
Publiceringsdatum
2011-10-12

Handledningen är ett steg i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ambition att stödja myndigheterna i arbetet att utveckla sina internredovisningar i allmänhet och att använda standardpriser för att fördela ut personalkostnader och indirekta kostnader i synnerhet. Standardpriser är ett sätt som lämpar sig väl när kostnader för prestationer ska redovisas.

Syftet med denna handledning är att visa hur kalkyldifferenser, som uppkommer i samband med att standardpriser används, kan hanteras så att både redovisning mot anslag och den realekonomiska fördelningen av anslag blir rättvisande. Vi hoppas också att handledningen ska bidra till att fler myndigheter blir väl förtrogna med standardpriser som metod och i vilka sammanhang den med fördel kan användas.