Redovisning av EU-medel

Handledning

Publikationsnummer
2011:18
Publiceringsdatum
2011-05-18

Handledningens främsta syfte är att utifrån gällande regelverk och god redovisningssed ge vägledning om hur EU-medel ska hanteras i den statliga redovisningen. Medel från EU-budgeten skiljer sig åt avseende ändamål, tillämpningsområden, stödformer, genomförande och finansiering. Redovisningen varierar därmed beroende på vilken typ av EU-medel som avses och vilken roll myndigheten har tilldelats.