Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010

Rapport

Publikationsnummer
2011:11
Publiceringsdatum
2011-02-22

Den årliga rapporten till regeringen om arbetet med att minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen tar upp myndighetsgemensamma risker, gemensam statistik och indikatorer, modeller för kostnadseffektivitet, elektroniskt informationsutbyte och underrättelseskyldighet, omfattningsstudier och gemensamma informationsinsatser.

Kontakt