En ny finansieringsmodell för Statens institutionsstyrelse

Rapport

Publikationsnummer
2011:22
Publiceringsdatum
2011-05-09

Ekonomistyrningsverket (ESV) har av regeringen fått i uppdrag, att i samråd med Statens Institutionsstyrelse (SiS), undersöka förutsättningarna för en förändrad finansieringsmodell för SiS.

Modellen ska om möjligt utjämna variationer i anslagsförbrukning för SiS verksamhet. Denna rapport ska vara en vägledning och stöd för SiS i dess arbete att förbättra planeringen och styrningen av verksamheten. Den ska också vara ett underlag för Socialdepartementet att följa upp SiS arbete med att omstrukturera verksamheten i syfte att bl.a. göra den mer flexibel och skapa bättre förutsättningar att möta fluktuationer i efterfrågan av verksamheten.

SiS verksamhet är, med undantag för den slutna ungdomsvården, blandfinansierad, det vill säga finansieras både med anslag och med vårdavgifter. SiS har periodvis, speciellt de senaste åren, haft problem med att anpassa verksamheten efter kommunernas efterfrågan av vård. Detta har medfört att SiS fått problem med den ekonomiska balansen i verksamheten, vilket har lett till stora variationer i anslagsförbrukningen mellan åren.

ESV har redovisat, analyserat och prövat fem olika finansieringsmodeller. Av dessa fem modeller anser ESV att två är att föredra framför de andra, då dessa två är relativt enkla att hantera och kan hantera variationer i kommunernas efterfrågan och medför positiva effekter för SiS styrning. Detta utan att medföra några betydande nackdelar.