ESV:s årliga rapport 2011 om den statliga internrevisionen

Rapport

Publikationsnummer
2011:15
Publiceringsdatum
2011-04-01

Som en del i ESV:s uppgift att samordna internrevisionen i staten ingår att lämna en årlig rapport till regeringen. Detta är femte året som rapporten lämnas.

I rapporten analyserar och bedömer ESV statusen på internrevisionen och redovisar vilka åtgärder som ESV har vidtagit eller planerar att vidta för att säkerställa att den statliga internrevisionen utmärks av hög professionalism och kvalitet.

Den årliga rapporten bygger på, och redogör för resultatet av, de enkätsvar som de 64 myndigheterna med internrevision har lämnat för 2010.

Kontakt