Ekonomisk planering och uppföljning på Försäkringskassan

Rapport

Publikationsnummer
2011:24
Publiceringsdatum
2011-06-16

Regeringen beslutade den 10 februari 2011 att ge ESV i uppdrag att följa upp och bedöma Försäkringskassans interna styrning och kontroll avseende myndighetens ekonomiska planering och prognosverksamhet. Uppdraget är avgränsat till Försäkringskassans förvaltningsanslag samt uppföljning och redovisning av detsamma. I uppdraget inkluderas en bedömning av beräkningsrutiner och kvalitet i prognoserna för förvaltningsanslaget.

ESV bedömer att Försäkringskassans interna styrning och kontroll av intern budget och ekonomisk uppföljning av förvaltningsanslaget under innevarande år är god. ESV har konstaterat att Försäkringskassan har genomarbetade rutinbeskrivningar över hur arbetet med intern prognos och uppföljning ska genomföras. ESV kan vidare konstatera att Försäkringskassan genomför kontinuerliga ekonomiska uppföljningar och kvalitetssäkrar det ekonomiska underlaget på de olika organisatoriska nivåerna. ESV bedömer även att Försäkringskassans metod för att ta fram långsiktiga prognoser bygger på ett väl bearbetat underlag och på beräkningsrutiner som ESV bedömer rimliga.