Utveckling av Försvarsmaktens interna styrning och kontroll

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:28
Publiceringsdatum
2010-10-13

ESV har haft regeringens uppdrag att följa upp Försvarsmaktens arbete med att stärka den interna styrningen och kontrollen. Arbetet utgår ifrån de förslag till förbättringar som ESV lämnade 2008. Försvarsmakten har bland annat tagit fram en ny arbetsordning för ledande befattningshavare för att komma till rätta med otydligheter i ansvarsfördelning och befogenheter.

Kontakt