Underlag till årsredovisning för staten 2009

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:10
Publiceringsdatum
2010-03-15

Underlaget till årsredovisning för staten innehåller konsoliderad resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys med noter för staten enligt den avgränsning som regeringen beslutat samt kompletterande beskrivningar och analys.

Resultaträkningen visar ett överskott på 29 miljarder kronor, vilket är 63 miljarder kronor mindre än föregående år. Skatteintäkterna har minskat med 61 miljarder kronor och kostnaden för transfereringar har ökat 22 miljarder kronor. Till att resultaträkningen ändå visar överskott bidrog att nettokostnaden för statsskulden minskade med 70 miljarder kronor.

Kostnaderna för statens verksamhet har ökat med 8 miljarder kronor. Statens personalkostnader har ökat med drygt 5 miljarder. Det avser främst pensionskostnader medan knappt 1 miljard kronor avser ökade lönekostnader.

Kontakt