Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2009

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:7
Publiceringsdatum
2010-05-20

Samverkansuppdraget är ett treårigt uppdrag som innebär att elva myndigheter tillsammans med kommuner och arbetslöshetskassor ska samverka kring ett antal områden för att minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen.

En gemensam skrivelse ska lämnas till regeringen senast den 22 februari 2010, 2011 och respektive 2012 avseende riskanalyser, statistik, indikatorer kostnadseffektivitet, omfattningsstudier, informationsinsatser, elektroniskt informationsutbyte och underrättelseskyldighet. Den gemensamma skrivelsen lämnar en redovisning avseende utveckling av metoder för och redovisning av resultat av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.