Resultatstyrning i rätt riktning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:24
Publiceringsdatum
2010-09-03

ESV har fått i uppdrag att följa upp regeringens resultatstyrning av myndigheterna. Utifrån utredningen bedömer ESV att det utvecklingsarbete som genomförts de senaste åren leder resultatstyrningen i rätt riktning. De myndigheter som ESV har intervjuat tycker att styrningen har blivit tydligare, mer logisk och mer långsiktig. Myndigheternas resultatredovisningar har förändrats i viss utsträckning, med större tonvikt på prestationer. Redovisning av kostnad per prestation har i flera fall brister.

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår på myndigheterna för att utveckla resultatredovisningarna. ESV betonar vikten av att prioritera detta arbete. ESV rekommenderar att de förändringar som har gjorts i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ges tid att utvecklas innan en utvärdering görs.