Översyn av försvarsprisindex för materiel

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:18
Publiceringsdatum
2010-05-12

ESV har på regeringens uppdrag utrett en ny utformning av försvarsprisindex för materiel. ESV föreslår att prisomräkningen förenklas för att möjliggöra en tydlig och transparent process.

Den årliga omräkningen bör ske med en förenklad viktning jämfört med tidigare och anslagen delas på inhemsk och importerad försvarsmateriel. Den särskilda hanteringen av omräkning för kostnader i JAS-projektet, inköp i dollar samt befästningsindex föreslås slopas.