Förslag till förordningsändringar med anledning av ny budgetlag

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:19
Publiceringsdatum
2010-06-18

ESV har på regeringens uppdrag lämnat förslag till hur de ekonomiadministrativa förordningarna behöver anpassas med anledning av förslag till ny budgetlag.

I rapporten lämnar ESV även förslag på andra nödvändiga anpassningar av förordningarna i syfte att uppdatera regelverket och göra det tydligare. Förslagen omfattar en ny förordning för underlag för årsredovisning för staten, en anslagsförordning och kapitalförsörjningsförordning i ny struktur samt vissa ändringar i avgiftsförordningen, donationsförordningen, förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt, förordning om överlåtelse av statens lösa egendom, förordning om myndigheters bokföring och förordning om årsredovisning och budgetunderlag.