ESV:s årliga rapport 2010 om den statliga internrevisionen

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2010:4
Publiceringsdatum
2010-05-12

Som en del i ESV:s uppgift att samordna internrevisionen i staten ingår att lämna en årlig rapport till regeringen. Detta är fjärde året som rapporten lämnas.

I rapporten analyserar och bedömer ESV statusen på internrevisionen och redovisar vilka åtgärder som ESV har vidtagit eller planerar att vidta för att säkerställa att den statliga internrevisionen utmärks av hög professionalism och kvalitet. Den årliga rapporten bygger på, och redogör för resultatet av, de enkätsvar som de 59 myndigheterna med internrevision har lämnat för 2009.