Underlag till årsredovisning för staten 2008

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:11
Publiceringsdatum
2009-03-16

Regeringen lämnar varje år en årsredovisning för statens hela verksamhet till riksdagen. ESV tar fram ett underlag till årsredovisning för staten. Underlaget består av en resultaträkning och balansräkning för alla statliga myndigheter. ESV tar också fram en finansieringsanalys med kommentarer och annan kompletterande information om hela den statliga sektorn, inklusive pensionssystemet och statliga bolag. Underlaget bygger på de statliga myndigheternas årsredovisningar och den information myndigheterna rapporterat in i statens informationssystem Hermes.

Kontakt