Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:24
Publiceringsdatum
2009-06-17

Tidsserier för Årsredovisning för staten grundas på de årsredovisningar som publicerats varje år sedan Årsredovisning för staten 1993/94. Tidsserien presenteras i löpande priser. Redovisningen görs enligt bokföringsmässiga principer som i så stor utsträckning som möjligt har hållits konstanta över tiden.