Statens verksamhetskostnader i nyckeltal 2008

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:28
Publiceringsdatum
2009-09-11

Rapporten presenterar nyckeltal avseende verksamhetskostnader för olika grupper av myndigheter. Statens totala verksamhetskostnad per årsarbetskraft uppgick 2008 till knappt 1,2 miloner kronor och fördelas på olika kostnadsslag som personal, lokaler, övrig drift samt avskrivningar och nedskrivningar.

De myndighetsgrupper som analyseras är Försvaret, Näringsverksamhet, Högskolor, Länsstyrelser, Museer samt Förvaltning. Sistnämnda grupp analyseras också indelad i undergrupper.