Regionala skyddsombud

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:27
Publiceringsdatum
2009-09-18

ESV har på uppdrag av regeringen sett över rutinerna för administration och redovisning av det statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet. Verksamheten utförs av fackliga organisationer och erhöll 100 miljoner kronor i statligt stöd 2009.

I rapporten presenterar ESV förslag till en tydligare ansvarsfördelning mellan inblandade aktörer (regering, Arbetsmiljöverket, centrala fackliga organisationer och deras medlemsförbund) samt förslag till en utvecklad återrapportering.

Förslaget innebär bland annat att regeringen bör precisera målen för det statliga bidraget och att Arbetsmiljöverket får en tydligare uppgift att följa upp och redovisa verksamhetens resultat i förhållande till utvecklingen på arbetsmiljöområdet. Förslagen omfattar även nya utbetalningsrutiner och förtydligande avseende Arbetsmiljöverkets kontrollmöjligheter.