Prognosutvärdering 2008

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:19
Publiceringsdatum
2009-04-29

ESV gör prognoser och analyser av den svenska statsfinansiella utvecklingen. En gång om året redovisar och kommenterar ESV prognosprecisionen och analyserar prognosavvikelser.

Denna rapport är en uppföljning av 2008 års budgetprognoser. Den innehåller en redovisning och kommentar av träffsäkerheten samt en analys av större avvikelser på enskilda områden.

Beräkningarna visar att målet om hög precision är helt uppfyllt för inkomstprognoserna och delvis uppfyllt för utgiftsprognoserna. Rapporten diskuterar även förekomsten systematiska fel.