Prognos december 2009

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2009:37
Publiceringsdatum
2009-12-10

Det ser ljusare ut för de offentliga finanserna på sikt. Konjunkturåterhämtningen har börjat och tillväxten i den svenska ekonomin bedöms tillta successivt.

BNP bedöms växa med 2,6 procent 2010 och drygt 3 procent per år i genomsnitt 2011—2013. Arbetslösheten stiger till drygt 10 procent 2010 för att därefter sjunka till 8 procent 2013. 

Den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas med 4 procent av BNP mellan 2008 och 2009. Under 2010 minskar sparandet ytterligare, vilket främst är en följd av stigande arbetsmarknadsutgifter och en expansiv finanspolitik. De ljusare konjunkturutsikterna bidrar dock till att det offentliga sparandet stärks 2011—2013. Förstärkningen av sparandet sker genom att statens finanser förbättras samtidigt som ålderspensionssystemets sparande är svagt positivt.