Polisen - styrning och uppföljning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:6
Publiceringsdatum
2009-02-18

För att Rikspolisstyrelsen, RPS, ska kunna åstadkomma en tydligare och mer effektiv styrning, kontroll och uppföljning behöver ansvaret för RPS, länspolismästare och polisstyrelser bli tydligare. RPS befogenheter bör utökas för att de ska kunna utföra sitt uppdrag och styrmedlen behöver bli bättre. Det föreslår ESV i en rapport som lämnats till regeringen.

Förutom behovet av en tydligare ansvarsfördelning anser ESV att det finns några förändringar i RPS styrning som kan leda till en tydligare och effektivare styrning, kontroll och uppföljning.

ESV föreslår bland annat att:

  • RPS bör kunna fatta beslut om åtgärder med anledning av tillsynen som bör användas mer aktivt som en del i styrningen.
  • Länspolismästaren entydigt ska ha ansvaret för polismyndighetens verksamhet inom ramen för de beslut som Rikspolisstyrelsen fattar.
  • RPS bör ha ett uttalat uppdrag att verka för att polisverksamheten som helhet ska vara så effektiv som möjligt.
  • RPS får ett tydligt uppdrag att fördela och vid behov omfördela medel mellan polismyndigheter för att resurserna ska utnyttjas så effektivt som möjligt i polisväsendet som helhet.
  • en tydlig, stabil och transparent modell för medelsfördelning tas fram och beslutas.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning för att se hur de totala polisresurserna bör fördelas mellan myndigheterna för att på bästa sätt möta behoven.
  • resultatkontrakt bör användas för en tydligare styrning och bättre koppling mellan verksamhet och ekonomi. Styrkedjan mellan regering till operativ nivå blir tydligare och uppföljning kan göras mer systematisk.
  • RPS inom sitt ansvarsområde ges ett utvärderingsuppdrag som bör bli ett centralt moment i allt ledningsarbete i polisorganisationen.
  • Ansvarsfördelningen inom polisväsendet rörande intern styrning och kontroll behöver förtydligas.