ESV:s årliga rapport 2009 om den statliga internrevisionen

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:15
Publiceringsdatum
2009-04-06

Som en del i ESV:s uppgift att samordna internrevisionen i staten ingår att lämna en årlig rapport till regeringen. Detta är tredje året som rapport lämnas. I rapporten analyserar och bedömer ESV statusen på internrevisionen och redovisar vilka åtgärder som ESV har vidtagit eller planerar att vidta för att säkerställa att den statliga internrevisionen utmärks av hög professionalism och kvalitet.

Den årliga rapporten bygger på, och redogör för resultatet av, de enkätsvar som de 55 myndigheterna med internrevision har lämnat för 2008.

Kontakt