Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:23
Publiceringsdatum
2010-03-01

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i uppdrag att varje år per den 1 februari lämna ett underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna till regeringen. Underlaget redovisas som omräkningstal på anslagsnivå (med något undantag) och ska avse nästkommande budgetår. På motsvarande sätt redovisar ESV även ett omräkningstal för övriga förvaltningskostnader och Statistiska centralbyrån omräkningstal för lönekostnadsdelen i anslagsbaserna. Omräkningstalen för de tre kostnadsdelarna används tillsammans med kostnadsdelarnas andel av utfallet i statsredovisningen i det fortsatta budgetarbetet inom Regeringskansliet.