Att styra statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ Förslag till principer för styrning, uppföljning och kontroll av statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:30
Publiceringsdatum
2009-09-29

I ESV:s regleringsbrev för 2009 fick myndigheten i uppdrag att lämna förslag till generella principer för regeringens styrning, uppföljning och kontroll av organ som är fristående från staten, men som bedriver verksamhet som statsmakterna beslutat ska genomföras eller stödjas ekonomiskt. Bakgrunden till uppdraget är den kartläggning av organ med statliga åtaganden som ESV utfört på regeringens uppdrag och som presenterades i rapporten Att verka genom andra (ESV 2008:34).

I den här rapporten föreslår ESV ett antal principer som är utformade för att ge regeringen ett stöd i dess styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privaträttsliga organ för statens räkning. ESV lämnar också rekommendationer till regeringen med anledning av förslagen.