Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:7
Publiceringsdatum
2009-02-16

Åklagarmyndigheten kan förbättra sin interna styrning och kontroll för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjade. Främst behöver högsta ledningen få ökade kunskaper om åklagarkammarnas olika förutsättningar för att få bättre underlag för den interna styrningen. Det behövs också en tydligare ansvarsfördelning, styrning och en bättre samordning av utvecklingsinsatser inom myndigheten. Detta konstaterar ESV i en rapport som lämnats till regeringen i dag.

ESV lyfter fram fyra förbättringsområden i Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll.

Dessa handlar om:

  • Bedömning och prognostisering av resursåtgång.
  • Fördelning av ansvar och befogenheter.
  • Styrningens tydlighet och genomslag.
  • Samordning och prioritering av utvecklingsarbete.

ESV anser att det bland annat förutsätter att Åklagarmyndigheten skapar en gemensam bild i organisationen vad man menar med en bra verksamhet och ett bra resultat. Hänsyn behöver tas till både kraven på rättsäkerhet och rättstrygghet, inklusive acceptabla genomströmningstider för ärendena och att den mängd av ärenden som kommer in kan hanteras till rimliga kostnader. Ett ökat erfarenhetsutbyte och mer metodiska jämförelser mellan åklagarkamrarna behövs.

Åklagarmyndigheten bör också ta tillvara idéer och erfarenheter från andra verksamheter. ESV lämnar även en rad förslag till tänkbara åtgärder hur styrningen kan göras tydligare och hur uppföljningen och analysen av verksamheten kan förbättras.