Utvärdering av sökandeombudsmannen vid Migrationsverket

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:30
Publiceringsdatum
2008-09-18

ESV har på uppdrag av Migrationsverket utvärderat hur verkets sökandeombudsman har utvecklats och bedrivits, samt analyserat behovet av förändringar rörande ombudsmannens organisation och finasiella förutsättningar.

ESV konstaterar bland annat att det funnits problem med en oklar uppdragsbeskrivning för funktionen, men också att funktionen fyllt vissa behov för de sökande.

ESV föreslår bland annat att Migrationsverket fortsatt utvecklar en central klagomålhanteringsfunktion som, åtminstone i delar, även kan ges uppgifter att granska och utveckla verkets etikarbete. Vidare föreslår ESV att samverkan med frivilligorganisationer i högre utsträckning utnyttjas av funktionen.