Kartläggning av asylverksamheten i termer av verksamhetslogik

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:25
Publiceringsdatum
2008-09-05

Justitiedepartementet har inlett ett arbete med att se över regeringens styrning och uppföljning av verksamhetsområdet Asyl. Syftet är att effektivisera styrningen så att den i sin tur bidrar till en ökad måluppfyllelse. Som en del av detta arbete har Ekonomistyrningsverket fått i uppdrag att kartlägga och beskriva asylverksamheten i termer av verksamhetslogik. Kartläggningen avgränsas i huvudsak till prövning av asylärenden, bosättning och återvändande.