Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2008 om den statliga internrevisionen

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:28
Publiceringsdatum
2008-08-22

Som en del i ESV:s uppgift att samordna internrevisionen i staten ingår att lämna en årlig rapport till regeringen. Detta är andra årets som rapport lämnas. I rapporten analyserar och bedömer ESV statusen på internrevisionen och redovisar vilka åtgärder som ESV har vidtagit eller planerar att vidta för att säkerställa att den statliga internrevisionen utmärks av hög professionalism och kvalitet. Den årliga rapporten bygger på, och redogör för resultatet av, de enkätsvar som den 51 myndigheterna med internrevision har lämnat för 2007.