Effektiviteten i Kriminalvårdens lokalförsörjning Delrapport med särskild inriktning på upphandling och projektering

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:4
Publiceringsdatum
2008-02-05

Rapporten innehåller en granskning av de åtgärder som Kriminalvården har vidtagit för att säkra sin upphandlingskompetens och förslag till ytterligare åtgärder.

En jämförande studei har också gjorts av hur lokalanskaffningen för kriminalvårdsorganisationerna i Norden går till. Särskilt har anskaffningen av nya fängelser studerats. En sammanfattande bedömning med förslag om en bättre styrning av Kriminalvårdens anskaffning av nya fängelser redovisas också.