Underlag till årsredovisning för staten 2006

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2007:18
Publiceringsdatum
2007-03-19

ESV tar fram ett underlag till årsredovisningen för staten. Underlaget består av en resultaträkning och balansräkning för alla statliga myndigheter. ESV tar också fram en finansieringsanalys med kommentarer och annan kompletterande information om hela den statliga sektorn, inklusive pensionssystemet och statliga bolag.  Underlaget bygger på de statliga myndigheternas årsredovisningar och den information myndigheterna rapporterat in i statens koncerninformationssystem Hermes.

Kontakt