Styrning av statliga myndigheters tjänsteexport

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2007:34
Publiceringsdatum
2007-10-08

ESV har på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag om framtida reglering och ekonomiska mål för statliga myndigheters tjänsteexport.

I syfte att förenkla, förtydliga och skapa förutsättningar för en verksamhetsanpassad styrning föreslår ESV bland annat att tjänsteexportförordningen bör upphöra att gälla.

ESV föreslår också att det ekonomiska målet för tjänsteexport som bedrivs med stöd av särskilt bemyndigande av regeringen bör vara full kostnadstäckning. Om regeringen anser det önskvärt att en myndighet ges bättre förutsättningar att delta i institutionellt utvecklingssamarbete kan regeringen efter prövning i det enskilda fallet medge undantag från kravet på full kostnadstäckning.