Effektiviteten i Kriminalvårdens lokalförsörjning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2007:37
Publiceringsdatum
2008-02-05

Delrapporten innehåller en kritisk granskning av den projektering i egen regi som Kriminalvården genomför inför anskaffnigen av nya fängelser.

Som en bakgrund görs en ingående beskrivning av hur lokalanskaffningsprocessen normalt går till ur ett hyresgästperspektiv. En jämförelse görs också med hur lokalanskaffningsprocessen genomförs hos andra myndigheter inom rättsväsendet. Avslutningsvis ges vissa rekommendationer om hur Kriminalvårdens lokalanskaffnigsprocess bör förändras.

Se även slutrapport ESV 2008:4