Verksamhetsanpassning av vissa regler

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2006:30
Publiceringsdatum
2006-12-07

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen analyserat behov av och möjligheter till att anpassa regelverket inom ekonomistyrningsområdet till vad som är rationellt för olika verksamheter och myndigheter. Samtidigt ska regeringens krav på information som underlag för styrning och kontroll beaktas.

Olika metoder för verksamhetsanpassning har övervägts. ESV föreslår att verksamhetsanpassningen av reglerna för den ekonomiska styrningen i huvudsak sker genom att bestämma kriterier för dels vilka myndigheter som ska tillämpa en regel som inte ska omfatta alla dels vilka som ska undantas från en generell regel. I några fall föreslås att dessa kriterier kompletteras genom att för berörda myndigheter i regleringsbrev ange vad som ska gälla för den enskilda myndigheten. Dessutom föreslås att undantag från andra specifika regler kan anges i en myndighets regleringsbrev då det finns starka skäl för det.

Förslag som förs fram är bland annat:

  • övergång till kostnadsmässig redovisning av anslag för förvaltningskostnader
  • effektivare tillämpning av regeln om anslagssparande
  • tydligare styrning av enskilda myndigheters uppdragsverksamhet.

Vidare föreslås att endast stora myndigheter ska upprätta finansieringsanalys och delårsrapport, För små myndigheter föreslås lättnader i redovisningen avseende leasing, immateriella tillgångar samt fordringar och skulder i utländsk valuta. Dessutom förtydligas några av ESV:s allmänna råd.

I rapporten lämnas också flera andra förslag som var för sig är av mindre omfattning men som tillsammans kan minska myndigheternas administrativa börda.