Skolverkets utbildningsinspektion

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2006:XX
Publiceringsdatum
2006-05-12

Skolverket fick i 2003 års regleringsbrev i uppgift av Utbildningsdepartementet att utarbeta en plan för hur utbildningsinspektionen skulle utvidgas för att möjliggöra en inspektion av alla kommuner och alla skolor vart sjätte år. Utbildningsinspektionen har varit i kraft i ungefär två och ett halvt år. För att få en uppfattning om effekterna av inspektionsverksamheten har Skolverket givit Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att utvärdera dessa.