Effektivisera genom att automatisera ärendehandläggningen

Rapport

Publikationsnummer
VERVA 2006:03
Publiceringsdatum
2006-10-18

Verva har tillsammans med ESV regeringens uppdrag att bedöma potentialen i att effektivisera ärendeprocesser med hjälp av processanalys och automatisering med hjälp av förbättrat it-stöd. En resurssnål metod för processanalys har tillämpats och en modell för en överslagsmässig lönsamhetsbedömning och presentation av denna har tagits fram. Syftet har varit att med denna metod översiktligt kunna bedöma effektiviseringspotentialen i processförenklingar och en ökad automatisering med hjälp av it, för att därefter kunna välja ut de processer som särskilda utvecklingsinsatser bör riktas mot.

I rapporten framgår att när metoden användes vid studier av fem ärendeprocesser av olika karaktär identifierades både betydande besparingspotentialer och väsentliga förbättringar för medborgare och företag. Det är därför högst troligt att liknande potentialer finns inom andra ärendeprocesser i statsförvaltningen. Verva och ESV föreslår därför att regeringen ger verken i uppdrag att utarbata en vägledning och med stöd av den ger några myndigheter i uppdrag att genomföra analyser av ärendeprocesser.